Svet šole

Upravni organ šole je svet šole.

Predsednica sveta šole je ga. Andreja Čeru.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavlja ga 11 članov:

– trije predstavniki ustanovitelja;

– trije predstavniki staršev ;

– pet predstavnikov delavcev šole.

Program sveta šole je naslednji:

– Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta šole (LDN) za tekoče šolsko leto in realizacije LDN za preteklo šolsko leto.

– Obravnava in potrditev zaključnega finančnega poročila.

– Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja.

– Potrditev cen obrabnin za učbenike, prehrane učencev, računalniške učilnice in drugih prostorov ter ostalih  prispevkov staršev.

– Spremljanje in  obravnava aktualnih tem.

– Potrditev ali zavrnitev ponudbe razširjenega programa šole.

– Potrditev zaključnega letnega poročila ravnatelja.

– Obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja.

– Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


Zapisniki sestankov se z vsemi prilogami hranijo v tajništvu šole.

Dostopnost