Šolski sklad

DEJAVNOST ŠOLSKEGA SKLADA je pridobivanje sredstev s/z:

– prispevki staršev, občanov,

– donacijami fizičnih in pravnih oseb,

– dobrodelnimi prireditvami,

– zbiralnimi akcijami,

– zapuščinami,

– 0,3% dohodnine,

– drugimi viri.

NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA 

Šolski sklad porabi finančna sredstva za namen:

·       pomoči učencem iz socialno šibkejših družin,

·       dodelitve nagrade učencem,

·       izvajanja dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,

·       nakupa in najema nadstandardne opreme in storitev,

·       zviševanja standarda pouka in

·       podobno.

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole.

Upravni odbor sestavljajo:

– trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,

– štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Predstavniki staršev niso nujno člani sveta staršev.

Postopek kandidiranja predstavnikov delavcev šole in staršev se opravi na svetu šole in svetu staršev.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, vanj so lahko ponovno imenovani. 

Dostopnost