Svet staršev

2023/2024

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka. Sestaja se vsaj enkrat vsako ocenjevalno obdobje.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe;

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Člani Sveta staršev prinašajo pobude in prenašajo sklepe v oddelčne skupnosti.

Predsednik Sveta staršev je gospod Vito Klavora. Namestnica predsednika je gospa Barbara Novak Hozjan.

RazredPredstavnik staršev RazredPredstavnik staršev
1. aKatja Knific 5. bDamir Ljubijankić
1. bSejida Dizdarević Jančar 6. aSanja Klemenčič
2. aBarbara Novak Hozjan 6. bAleš Bartol
2. bSimona Petrič 7. aJelka Kušar
3. aUroš Medar 7. bVito Klavora
3. bMaša Jug Burja 8. aBarbara Poljšak
4. aPrimož Svoljšak 8. bMetka Orel
4. bIztok Žebovec 9. aAndrej Cergolj
5. aSaša Levičar 9. bKatarina Trampuž
Dostopnost