Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OŠ Medvode

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Način dostopa do informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:
OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
Tel: (01) 36 19 290

Spletna stran: http://www.os-medvode.si/

Odgovorna uradna oseba: mag. Damjana Šubic, ravnateljica

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: doc. dr. Miha Dvojmoč gdpr-zvop@infocenter.si


Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-medvode.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: vzgoja in izobraževanje od 1. do 9. razreda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovne šole Medvode

Organigram OŠ Medvode – glej priponko.

Seznam  organov zavoda:

a) Organi zavoda

1. SVET ŠOLE:
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predsednica Sveta šole je ga. Andreja Čeru.

2. RAVNATELJICA: mag. Damjana Šubic

3. SVET STARŠEV:
Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti. Predsednik Sveta staršev je g. Vito Klavora.

b) Strokovni organi

1. UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski zbor OŠ Medvode sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

2. RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

3. ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

4. STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega  področja.

Strokovni aktiv učiteljev razrednega pouka vodi ga. Urša Kržišnik.

Strokovni aktiv učiteljev predmetnega pouka vodi ga. Tanja Trček.

Strokovni aktiv učiteljev tujega jezika vodi ga. Andreja Čeru.

Strokovni aktiv učiteljev podaljšanega bivanja vodi ga. Azra Kajan.

Strokovni aktiv učiteljev športa vodi g. Rok Viriant-Stojanović.

Strokovni aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov vodi ga. Eva Miklič.

Strokovni aktiv slovenistov vodi ga. Sonja Nastran.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

PRISTOJNA OSEBA:   
Damjana Šubic, ravnateljica 
Tel.: (01) 36 19 290
             040 850 356

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA
Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

• Zakon o zavodih
• Zakon o osnovni šoli
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
• Zakon o javnem naročanju
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli
• Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
• Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov
• Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
• Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

• Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
• Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
• Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
• Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

INTERNI AKTI OSNOVNE ŠOLE MEDVODE

Letni delovni načrt OŠ Medvode za šolsko leto 2023/24

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022/23

Načrt šolskih poti

Vzgojni načrt

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem OŠ Medvode

• Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Medvode

Pooblaščena oseba za GDPR

Obvestilo posameznikom po 13. oz. 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov

• Požarni red za OŠ Medvode

Pravilnik o izvajanju videonadzora

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Izjava o dostopnosti spletišča

Poslovnik o delu sveta OŠ Medvode

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta OŠ Medvode

Pravila OŠ Medvode

Pravila šolske prehrane

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Informacije po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ

Seznam strateških in programskih dokumentov 

1. Seznam programskih dokumentov:

• LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA 

• FINANČNI PLAN

2. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

• VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
• PREŠOLANJE UČENCEV NA DRUGE ŠOLE
• POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOSTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)
• NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V NAZIVE IN VSEH  DELAVCEV ŠOLE V PLAČILNE RAZREDE
• IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
• VPIS UČENCEV IZ DRUGIH ŠOL
• SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
• SUBVENCIONIRANJE ŠOL V NARAVI

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

• Podatki o učencih in starših

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij:
• Urnik
• Pravila o hišnem redu in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela


3.  NAČIN DOSTOPA DO  INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
spletna stran http://www.os-medvode.si/


 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

1. Šolski koledar (1. del) in (2. del – NPZ)
2. Urnik zvonjenja
3. Datumi in ure govorilnih ur

Dostopnost