SVET STARŠEV - šol. leto 2022/2023

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka. Sestaja se vsaj enkrat vsako ocenjevalno obdobje.

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

- voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Člani Sveta staršev prinašajo pobude in prenašajo sklepe v oddelčne skupnosti.

Predsednik Sveta staršev je g. Vito Klavora. Namestnica predsednika je ga. Barbara Novak Hozjan.

Razred

Predstavnik staršev

 

Razred

Predstavnik staršev

1. a

Barbara Novak Hozjan

 

6. a

Jelka Kušar

1. b

Tina Starec Klobasa

 

6. b

Vito Klavora

2. a

Uroš Medar

 

7. a

Kristina Kovačič

2. b

Maša Jug Burja

 

7. b

Klemen Varl

3. a

Primož Svoljšak

 

8. a

Andrej Cergolj

3. b

Nejc Erjavec

 

8. b

Katarina Trampuž

4. a

Saša Levičar

 

9. a

Elvisa Bilić

4. b

Damir Ljubijankić

 

9. b

Simona Petrič

5. a

Sanja Klemenčič

 

 

 

5. b

Polonca Baškovič Pavlin

 

 

 

 

  

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ MEDVODE.pdf
VZGOJNI NAČRT_analiza ankete_starši_primerjava_triad_april 2022_objavljeno.pdf
VZGOJNI NAČRT_analiza ankete_ucenci_primerjava PS_RS_april 2022-objavljeno.pdf
VZGOJNI NAČRT-analiza ankete_strokovni delavci_april 2022-objavljeno.pdf
Zapisnik 1. sestanka sveta staršev - 26092022.pdf
Osnutek zapisnika 2. sestanka sveta staršev - 23052023.pdf