Upravni organ šole je svet šole. Predsednica sveta šole je ga. Andreja Čeru.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavlja ga 11 članov:

- trije predstavniki ustanovitelja;

- trije predstavniki staršev ;

- pet predstavnikov delavcev šole.

 

Program sveta šole je naslednji:

- Potrditev Letnega delovnega načrta šole za šol. leto  2022/2023.

- Obravnava in potrditev zaključnega finančnega poročila.

- Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja.

- Potrditev cen obrabnin za učbenike, prehrane učencev, računalniške učilnice in drugih prostorov ter ostalih  prispevkov staršev.

- Spremljanje in  obravnava aktualnih tem.

- Potrditev ali zavrnitev ponudbe razširjenega programa šole.

- Potrditev zaključnega letnega poročila ravnatelja.

- Obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja.

- Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


Zapisniki sestankov se z vsemi prilogami hranijo v tajništvu šole.

Poslovnik o delu sveta OŠ Medvode.pdf
Pravila OŠ Medvode.pdf
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta OŠ Medvode.pdf
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta OŠ Medvode 02122021.pdf