Namen in sestava Šolskega sklada

DEJAVNOST ŠOLSKEGA SKLADA je pridobivanje sredstev iz prispevkov

- staršev,

- donacij,

- iz drugih virov .

 

NAMEN SKLADA je

- financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

- nakup nadstandardne opreme,

- zviševanje standarda vzgoje in pouka in podobno.

 

Šolski sklad zbira sredstva na poseben konto šolskega transakcijskega računa.

Računovodska služba šole prispevke za sklad posebej evidentira.

 

Upravni odbor šolskega sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in je tudi osnova za nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev. Program dela je del letnega delovnega načrta šole.

Letni program dela se sprejme na prvem sestanku upravnega odobri za tekoče šolsko leto. Letni program dela se lahko med šolskim letom po potrebi spremeni ali dopolni.

 

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole.

Upravni odbor sestavljajo:

- trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,

- štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

 

Predstavniki staršev niso nujno člani sveta staršev.

Postopek kandidiranja predstavnikov delavcev šole in staršev se opravi na svetu šole in svetu staršev.

 

Mandat članov upravnega odbora je dve leti, vanj so lahko ponovno imenovani. 

 

Pravila o delovanju UO šolskega sklada.pdf
LETNO POROČILO 2020_2021.pdf
ZAPISNIK 1. SESTANKA UO ŠS 16. 9. 2021.pdf