Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020

 

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. So način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci si jih lahko sami izberejo ter z njimi razvijajo svoja močna področja in sposobnosti, lahko pa pri tem upoštevajo bodočo poklicno usmerjenost.

 Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden.

·          Izbirni predmeti so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

·         Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih predmetov.

·         Prisotnost učenca pri pouku izbirnih predmetov je obvezna in se obravnava enako kot pri ostalih predmetih. Starši so dolžni vsako odsotnost opravičiti.

·         Če učenec izbere dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta vpisani v spričevalo. Če učenec izbere tri predmete, bodo ocenjeni vsi trije predmeti, in vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Izbira obveznih izbirnih predmetov

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko.

 

Možnosti izbire in kombinacij:

Ø      Če se učenec odloči za izbirne predmete v trajanju dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (to je tuji jezik).

Ø      V primeru, da se učenec v soglasju s starši odloči za izbirne predmete v trajanju treh ur tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 

Možnost oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih

 Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to npr. Glasbena šola Franca Šturma), ima možnost uveljavljanja oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov. V tem primeru mora dostaviti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo najkasneje do 13. 9. 2019. O oprostitvi odloči ravnatelj.

 


Izbrani obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

 

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št. ur na teden

Kdo poučuje

razred

1.

Francoščina 1 - OIP FI1

2

1

2

Andreja Čeru

7.

2.

Nemščina 1 - OIP NI1

25

1

2

Mojca Velušček

7.

3.

Nemščina 2 - OIP NI2

12

1

2

Mojca Velušček

8.

4.

Nemščina 3 - OIP NI3

16

1

2

Mojca Velušček

9.

5.

Likovno snovanje 1 - OIP LS1

11

1

1

Mojca Pintar

7.

6.

Likovno snovanje 2 - OIP LS2

4

1

1

Mojca Pintar

8.

7.

Likovno snovanje 3 - OIP LS3

8

1

1

Mojca Pintar

9.

8.

Sodobna priprava hrane -

OIP SPH

24

2

1

Ajda Stupar

7.

9.

Načini prehranjevanja -

OIP NPH

10

1

1

Ajda Stupar

8., 9.

10.

Šport za sprostitev - OIP ŠSP

11

1

1

Darja Zaplotnik

7.

11.

Šport za zdravje - OIP ŠZZ

13

1

1

Darja Zaplotnik

8.

12.

Izbrani šport odbojka -

OIP IŠP

6

1

1

Darja Zaplotnik

 9.

13.

Obdelava gradiv: les -

OIP OGL

10

1

1

Tomaž Jenko

8.

14.

Multimedija - OIP MME

14

1

1

Mojca Velušček

8.

15.

Poskusi v kemiji

23

2

1

Eva Miklič

8., 9.

16.

Odkrivamo preteklost mojega kraja

3

1

1

Katarina Czerny

7.


V šolskem letu 2019/2020 imamo 16 obveznih izbirnih predmetov. OIP Sodobna priprava hrane in OIP Poskusi v kemiji se delita na 2 skupini zaradi večjega števila vključenih učencev kot je v normativu.

OIP izbrani šport odbojka_predstavitev 2019_20.pdf
OIP šport za sprostitev_predstavitev 2019_20.pdf
OIP šport za zdravje_predstavitev 2019_20.pdf
OIP multimedija_predstavitev 2019_20.pdf
OIP urejanje besedil_ predstavitev 2019_20.pdf
OIP načini prehranjevanja_predstavitev 2019_20.pdf
OIP sodobna priprava hrane_predstavitev 2019_20.pdf
OIP nemščina 1, 2, 3_predstavitev 2019_20.pdf
OIP obdelava gradiv_les_predstavitev 2019_20.pdf
OIP odkrivajmo preteklost mojega kraja_predstavitev 2019_20.pdf