Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020

 

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. So način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci si jih lahko sami izberejo ter z njimi razvijajo svoja močna področja in sposobnosti, lahko pa pri tem upoštevajo bodočo poklicno usmerjenost.

 Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden.

·          Izbirni predmeti so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

·         Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih predmetov.

·         Prisotnost učenca pri pouku izbirnih predmetov je obvezna in se obravnava enako kot pri ostalih predmetih. Starši so dolžni vsako odsotnost opravičiti.

·         Če učenec izbere dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta vpisani v spričevalo. Če učenec izbere tri predmete, bodo ocenjeni vsi trije predmeti, in vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Izbira obveznih izbirnih predmetov

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko.

 

Možnosti izbire in kombinacij:

Ø      Če se učenec odloči za izbirne predmete v trajanju dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (to je tuji jezik).

Ø      V primeru, da se učenec v soglasju s starši odloči za izbirne predmete v trajanju treh ur tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 

Možnost oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih

 Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to npr. Glasbena šola Franca Šturma), ima možnost uveljavljanja oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov. V tem primeru mora dostaviti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo najkasneje do 13. 9. 2019. O oprostitvi odloči ravnatelj.

 

Predstavitve ponujenih obveznih izbirnih predmetov (OIP) za šolsko leto 2019/20 so v spodnjih priponkah

Izmed vseh ponujenih predmetov se bodo v šolskem letu 2019/2020 izvajali tisti, ki jih bo največ učencev razvrstilo na vrh lestvice, ko bodo izpolnili in oddali prijavne liste. (Rok za oddajo prijavnih listov je do četrtka, 11. 4. 2019.)

 


OIP izbrani šport odbojka_predstavitev 2019_20.pdf
OIP šport za sprostitev_predstavitev 2019_20.pdf
OIP šport za zdravje_predstavitev 2019_20.pdf
OIP multimedija_predstavitev 2019_20.pdf
OIP urejanje besedil_ predstavitev 2019_20.pdf
OIP načini prehranjevanja_predstavitev 2019_20.pdf
OIP sodobna priprava hrane_predstavitev 2019_20.pdf
OIP nemščina 1, 2, 3_predstavitev 2019_20.pdf
OIP obdelava gradiv_les_predstavitev 2019_20.pdf
OIP odkrivajmo preteklost mojega kraja_predstavitev 2019_20.pdf
OIP šah 1, 2_predstavitev 2019_20.pdf