Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

 

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. So način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci si jih lahko sami izberejo ter z njimi razvijajo svoja močna področja in sposobnosti, lahko pa pri tem upoštevajo bodočo poklicno usmerjenost.

 Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden.

·          Izbirni predmeti so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

·         Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih predmetov.

·         Prisotnost učenca pri pouku izbirnih predmetov je obvezna in se obravnava enako kot pri ostalih predmetih. Starši so dolžni vsako odsotnost opravičiti.

·         Če učenec izbere dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta vpisani v spričevalo. Če učenec izbere tri predmete, bodo ocenjeni vsi trije predmeti, in vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Izbira obveznih izbirnih predmetov

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko.

 

Možnosti izbire in kombinacij:

Ø      Če se učenec odloči za izbirne predmete v trajanju dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (to je tuji jezik).

Ø      V primeru, da se učenec v soglasju s starši odloči za izbirne predmete v trajanju treh ur tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 

Možnost oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih

 Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to npr. Glasbena šola Franca Šturma), ima možnost uveljavljanja oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov. V tem primeru mora dostaviti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo najkasneje do 3. 9. 2018. O oprostitvi odloči ravnatelj.

 

Ponujeni obvezni izbirni predmeti (OIP) za šolsko leto 2018/19:

 

PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Nemščina 1 - OIP NI1

Mojca Velušček

7. razred

Likovno snovanje 1 - LS1

Mojca Pintar

7. razred

Urejanje besedil - UBE

Tomaž Jenko

7. razred

Šport za sprostitev - ŠSP

Darja Zaplotnik

7. razred

Ansambelska igra - ANI

Bernarda Rakar

7. razred

Francoščina 1 - OIP FI1

Andreja Čeru

7.  ali 8. razred

Odkrivajmo preteklost mojega kraja - OPK

Katarina Czerny

7. ali 8. razred

Šah - šahovske osnove - ŠHO

Alenka Trpin

7. ali 8. razred

Sodobna priprava hrane - SPH

Olga Kočar

7. ali 8. ali 9. razred

Nemščina 2 - OIP NI2

Mojca Velušček

8. razred

Likovno snovanje 2 - LS2

Mojca Pintar

8. razred

Šport za zdravje - ŠZZ

Rok Križaj

8. razred

Multimedija - MME

Tomaž Jenko

8. razred

Nemščina 3 - OIP NI3

Mojca Velušček

9. razred

Francoščina 3 - OIP FI3

Andreja Čeru

9. razred

Likovno snovanje 3 - LS3

Mojca Pintar

9. razred

Izbrani šport - odbojka - IŠP

Rok Križaj

9. razred

Obdelava gradiv - les - OGL

Tomaž Jenko

9. razred


Za lažji izbor smo pripravili kratke predstavitve posameznih izbirnih predmetov.

Izmed vseh ponujenih predmetov se bodo v šolskem letu 2018/2019 izvajali tisti, ki jih bo največ učencev razvrstilo na vrh lestvice, ko bodo izpolnili in oddali prijavne liste. (Rok za oddajo prijavnih listov je do 20. 4. 2018.)

 


Izbrani obvezni izbirni predmeti 2017_18.doc
OIP ansambelska igra_ Bernarda Rakar.pdf
OIP francoščina_Andreja Čeru.pdf
OIP izbrani šport odbojka_Rok Križaj.pdf
OIP likovno snovanje_Pintar Mojca.pdf
OIP multimedija_Tomaž Jenko.pdf
OIP načini prehranjevanja_Olga Kočar.pdf
OIP nemščina_Mojca Velušček.pdf
OIP obdelava gradiv_les_Tomaž Jenko.pdf
OIP odkrivajmo preteklost mojega kraja_Katarina Czerny.pdf
OIP sodobna priprava hrane_Olga Kočar.pdf
OIP šah_šahovske osnove_Trpin Alenka.pdf
OIP šport za sprostitev_Darja Zaplotnik.pdf
OIP šport za zdravje_Rok Križaj.pdf
OIP urejanje besedil_ Tomaž Jenko.pdf