KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OŠ Medvode

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Način dostopa do  informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:
OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
Tel: (01) 36 19 290,  FAX: (01) 36 19 293

Spletna stran: http://www.os-medvode.si/

Odgovorna uradna oseba: mag. Damjana Šubic, ravnateljica
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-medvode.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: vzgoja in izobraževanje od 1. do 9. razreda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovne šole Medvode

Organigram OŠ Medvode - glej priponko.

Seznam  organov zavoda:

a) Organi zavoda

1. SVET ŠOLE:
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole.
Predsednica Sveta šole je Andreja Čeru.

2. RAVNATELJICA: mag. Damjana Šubic

3. SVET STARŠEV:
Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti. Predsednik Sveta je g. Marko Verbovšek.

b) Strokovni organi

1. UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski zbor OŠ Medvode sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

2. RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši
ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

3. ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega
zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

4. STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega  področja.
Strokovni aktiv učiteljev razrednega pouka vodi ga. Brigita Svoljšak.
Strokovni aktiv učiteljev predmetnega pouka vodi ga. Tanja Trček.

Strokovni aktiv učiteljev tujega jezika vodi ga. Andreja Čeru.

Strokovni aktiv učiteljev podaljšanega bivanja vodi ga. Azra Kajan.

Strokovni aktiv učiteljev športa vodi g. Rok Viriant-Stojanović.

Strokovni aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov vodi ga. Eva Miklič.

Strokovni aktiv slovenistov vodi ga. Sonja Nastran.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

PRISTOJNA OSEBA:   
Damjana Šubic, ravnateljica 
Tel.: (01) 36 19 290
Fax: (01) 36 19 293

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:
• Zakon o zavodih
• Zakon o osnovni šoli
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
• Zakon o javnih naročilih
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli
• Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
• Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
• Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov
• Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
• Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v osnovni šoli
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
• Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
• Pravilnik o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji
   in izobraževanju in o postopkih za izbiro programov

• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
• Pravilnik OŠ Medvode o javnih naročilih
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
• Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo
   in financiranje programa osnovne šole iz sredstev državnega proračuna

• Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Medvode
Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah
• Pravilnik o požarni varnosti OŠ
• Načrt požarne varnosti in oceno požarne ogroženosti OŠ Medvode

Seznam strateških in programskih dokumentov 

1. Seznam programskih dokumentov:

• LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA 

LDN 2020/21 - glej priponko• FINANČNI PLAN

2. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

• VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
• PREŠOLANJE UČENCEV NA DRUGE ŠOLE
• POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOSTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)
• NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V NAZIVE IN VSEH  DELAVCEV ŠOLE V PLAČILNE RAZREDE
• IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
• VPIS UČENCEV IZ DRUGIH ŠOL
• SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
• SUBVENCIONIRANJE ŠOL V NARAVI

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

• Podatki o učencih in starših

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij:
• Urnik
• Pravila o hišnem redu in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela
 
3.  NAČIN DOSTOPA DO  INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
spletna stran http://www.os-medvode.si/
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

1. Šolski koledar
2. Urnik zvonjenja
3. Datum in ure govorilnih ur


organigram OŠ Medvode.pdf
Vzgojni načrt OŠ Medvode 2013.pdf
Pravilnik o izvajanju videonadzora-za splet-2.12.19.pdf
Letni delovni načrt OŠ Medvode za š. l. 2020-2021.pdf
Poročilo o realizaciji LDN 2020-2021_OŠ Medvode.pdf
Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-22_OŠ Medvode.pdf